Gårdsjödagen – söndag 3 oktober 2021

Kl. 10.00 – 14.00

Poängpromenad (med priser) i vacker natur, vattenprovtagning – undersök småkryp, ”prova-på-fiske”, visning av uppfödningsanläggning för öring, svampexpert samt information om miljöforskning. Gratis fika (kaffe och macka) och korvgrillning i skogen.

Arrangeras av: Gårdsjöstiftelsen, IVL, och Stenungsunds sportfiskeklubb

Daemons – forskningsprojekt

Ett 3-årigt forskningsprojekt knutet till Gårdsjöns forskningsstation startades i januari 2020. I projektkonsortiet deltar forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Uppsala Universitet och DHI Sverige.

Projektet heter DAEMONS – Drivers And Effects of Modified Nutrient Stoichiometry from Source to Sea (eller också Drivande processer och effekter av förändrad sammansättning av näringsämnen från källa till hav) och finansieras av FORMAS.   

Inom projektet kommer flöden av löst organiskt material och näringsämnen att undersökas i Anråseåns avrinningsområde, från mark till vattendrag och sjöar och ut i fjorden.

Projektets mål är att tillhandahålla den kunskap som behövs för att förstå och förutse framtida transport av vatten, näringsämnen och löst organiskt material i en värld av förändringar i markanvändning, klimat och atmosfärsföroreningar. Projektet kommer öka förståelsen för vilka åtgärder i landskapet som kan minska brunifieringen och övergödningen i vattendrag, sjöar och kustområden.

Avnämargruppen med representanter från bl.a. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Stenungsunds kommun och Sportfiskarna ska säkerställa att forskningen utformas med hänsyn till det lokala miljöarbetet för en bättre vattenmiljö i vattendrag, sjöar och kustnära hav.

Kontaktpersoner: Filip Moldan och Sara Jutterström, IVL Svenska Miljöinstitutet, filip.moldan@ivl.se, sara.jutterstrom@ivl.se

Gårdsjödagen 2019

Söndagen den 29/9 2019 arrangerades Gårdsjödagen med poängpromenad, vattenprovtagning, undersökning småkryp i sjön, svampexpertis, visning av kläckningsanläggning för fisk och information om miljöforskningen i området. Vädrets makter var med oss den här gången och ett hundratal personer deltog. Fantastiskt! Det bjöds också på fika (kaffe och macka) i Gårdsjöstugan och korvgrillning i skogen.

Dagen arrangerades av Gårdsjöstiftelsen med hjälp från Hensbackastiftelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Stenungsunds sportfiskeklubb.

Gårdsjödagen – lördag 23 september 2017 kl. 10-14


Lördag 23 september kl. 10.00 – 14.00

Poängpromenad (med priser) i vacker natur, vattenprovtagning – undersök småkryp, ”prova-på-fiske”, visning av uppfödningsanläggning för öring, samt information om miljöforskning. Gratis fika (kaffe och macka) och korvgrillning i skogen.

Arrangeras av: Gårdsjöstiftelsen, Hensbackastiftelsen, IVL, och Stenungsunds sportfiskeklubb

Gårdsjökonferens om kväve, kvicksilver och kalkning 2016

Den 7 april 2016 anordnade Gårdsjöstiftelsen, Sportfiskarna, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens om kväve, kvicksilver och kalkning. Konferensen genomfördes i Stenungesalen i kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Nio rykande aktuella och mycket intressanta föredragningar presenterades. Läs mer om konferensen och de enskilda föredragen under rubriken ”Konferenser”.

Gårdsjödagen – söndagen den 4:e oktober 2015

Den 4:e oktober 2015 genomförde stiftelsen för femte gången en Gårdsjödag vid Gårdsjöstugan. På programmet stod poängpromenad med priser, håvning av växter och djur i vatten, svampförevisning samt presentation av Stenungsunds sportfiskeklubb och Gårdsjöstiftelsen. Dessutom bjöd Sportfiskarna ”testa-på-fiske” och Stenungsunds sportfiskeklubb SSFK visade av ”kläckrännan” – en uppfödningsanläggning för öring och regnbåge. Och så bjöds det på kaffe, macka och korvgrillning. 56 personer dök upp, vilket kanske var lite mindre än väntat i det fina vädret.

Gårdsjödagen