Välkommen till Gårdsjön

Gårdsjön, som ingår i Anråseåns vattensystem, är en 32 ha stor klarvattensjö som ligger i de näringsfattiga markerna öster om Stenungsund. På 1960-talet drabbades sjöar och vattendrag i området av fiskdöd. Orsaken var svavelnedfall och försurning. 1978 påbörjades ett storskaligt, tvärvetenskapligt forskningsprojekt i området och nedfall, mark- och grundvatten, avrinning och vegetation undersöktes. Många av resultaten från forskningen var banbrytande och har bidragit till att klarlägga sambanden mellan surt regn och effekter på vatten, mark och ekosystem. Resultaten har också bidragit till att politiker, från lokal till global nivå, kunnat fatta beslut om hur försurning och andra luftvårdsproblem skall motverkas.

Forskningen innefattar idag också experiment med skogsavverkning, markkalkning, grundvatten, svavel- och kvävetillförsel och skogsgödsling. 1990 invigdes Gårdsjöstugan som är en informations-, konferens- och övernattningsanläggning för forskare och andra intresserade. I april 1991 startade det välkända ”Takprojektet”. 2001 togs taket bort, men studier om avrinningsvattnets kvalitet fortsätter än idag.