Daemons – forskningsprojekt

Ett 3-årigt forskningsprojekt knutet till Gårdsjöns forskningsstation startades i januari 2020. I projektkonsortiet deltar forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Uppsala Universitet och DHI Sverige.

Projektet heter DAEMONS – Drivers And Effects of Modified Nutrient Stoichiometry from Source to Sea (eller också Drivande processer och effekter av förändrad sammansättning av näringsämnen från källa till hav) och finansieras av FORMAS.   

Inom projektet kommer flöden av löst organiskt material och näringsämnen att undersökas i Anråseåns avrinningsområde, från mark till vattendrag och sjöar och ut i fjorden.

Projektets mål är att tillhandahålla den kunskap som behövs för att förstå och förutse framtida transport av vatten, näringsämnen och löst organiskt material i en värld av förändringar i markanvändning, klimat och atmosfärsföroreningar. Projektet kommer öka förståelsen för vilka åtgärder i landskapet som kan minska brunifieringen och övergödningen i vattendrag, sjöar och kustområden.

Avnämargruppen med representanter från bl.a. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Stenungsunds kommun och Sportfiskarna ska säkerställa att forskningen utformas med hänsyn till det lokala miljöarbetet för en bättre vattenmiljö i vattendrag, sjöar och kustnära hav.

Kontaktpersoner: Filip Moldan och Sara Jutterström, IVL Svenska Miljöinstitutet, filip.moldan@ivl.se, sara.jutterstrom@ivl.se